Modlitby
otcov
Domov

Základné info
Naše stretnutia ...
Naše modlitby
Knižočka MO
Linky
Spravodaje
Kontakt
Naše piesne
Krížové cesty MO
Svit 2013

Každodenná modlitba otcov

Pane, náš Bože, ďakujeme Ti za dar otcovstva.
Prosíme Ťa o pomoc, keď sme v ťažkostiach
a keď zlyhávame vo svojej úlohe
milovať a ochraňovať naše rodiny.

Chceme sa odvrátiť od vecí,
ktoré nás od Teba oddeľujú.
Prosíme Ťa, usmerňuj naše životy
a inšpiruj nás vo všetkom, čo robíme.

Pane, daj nám silu a veď nás,
aby sme naplnili svoje poslanie
a prijali naše pravé miesto otcov v spoločnosti
podľa príkladu sv. Jozefa, manžela Panny Márie.

Prosíme Ťa o ochranu všetkých žien a detí,
ktoré si nám zveril do opatery,
chráň ich pred každým zlom
a škodlivými vplyvmi.

Žehnaj Modlitby matiek,
Modlitby otcov a Deti viery,
aby ich naďalej viedol Duch Svätý.

Amen.

Modlitba za komunitu Útecha

Drahý Otče na nebesiach!
Prosíme o Tvoje sprevádzanie
a ochranu pri našej dnešnej ceste s Tebou.

Prosíme, požehnaj naše rodiny,
priateľov a všetkých v komunite Útecha.

Prosíme, ochráň nás od hriechu
a pošli svojho Ducha Svätého
so všetkými darmi, ktoré potrebujeme
na to, aby sme mohli prinášať lásku
a útechu druhým.

Modlíme sa tiež za rodiny
Modlitieb matiek, Modlitieb otcov
a Detí viery a prosíme o Tvoje milosti,
dar pokoja a Tvoju ochranu pre nich.
Amen.

Deviatnik k sv. Jozefovi a Panne Márii:

Každodenná modlitba otcov (knižka MO str. 1)...
Svätý Jozef, ty si vzor a patrón všetkých otcov rodín, nauč nás kresťansky chápať svoje povinnosti. Napĺňaj ozajstnou radosťou srdcia rodičov, ktorí odovzdávajú život svojim deťom. Nech sa otcovia starajú o svoje rodiny tak, ako si sa ty staral o svätú rodinu v Nazarete. Nech žijú svoj rodinný život s Ježišom. Vypros nám, aby nás žiadne životné prekážky nedokázali vzdialiť od Boha a aby neochladla naša láska. Svätý Jozef, zver Bohu všetkých otcov, ktorí sa starajú o svoje rodiny, najmä tých, ktorí svoje povinnosti vykonávajú s ťažkosťami. Osobitne ti zverujeme túto prosbu:
„aby Pán ochraňoval a požehnával stretnutia Modlitieb otcov v našich farnostiach a v Rodinkove a aby nás všetkých zjednotil svojím Duchom“. Amen.

Svätá Panna Mária, vďaka tvojim modlitbám tvoj manžel dokázal uniesť ťarchu svojho veľkého poslania. Utiekame sa aj my k tebe, aby si nám vyprosila potrebnú silu a milosti na vedenie našich rodín. Mysli, prosíme, na naše stretnutie v Rodinkove, aby sme tam spoznali naše vlastné poslanie a pocítili, ako veľmi nás Boh Otec miluje. Amen.


Ďalšie modlitby môžete nájsť v samotnej knižočke MO.